Splošni pogoji

Pogoji poslovanja za storitve lektoriranja, urejanja besedil in izobraževanja pri Jezikovni ordinaciji (Marko Janša, s.p.)

1. Splošno

Pogoji poslovanja za storitve prevajanja in lektoriranja se uporabljajo pri storitvah  lektoriranja, priprave besedil za objavo, urejanja besedil in izvajanju izobraževanj, ki jih ponuja Marko Janša, s.p. (v nadaljevanju: izvajalec), oziroma pri vseh pravnih odnosih med izvajalcem in fizično ali pravno osebo, ki potrdi ponudbo za storitve omenjene izvajalca (v nadaljevanju: naročnik), pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, jih ponuja ali predlaga naročnik, razen kadar se izvajalec in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Pri vsakem naročilu se šteje, da je naročnik prebral te pogoje poslovanja ter da se z njimi strinja.

Izvajalec je Marko Janša, s. p., Podpeška cesta 259, 1357 Notranje Gorice, davčna številka 84976632.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve lektoriranja, priprave besedil za objavo, urejanja besedil ali izobraževanja izvajalca in ki ji izvajalec zagotavlja storitve lektoriranja, priprave besedil za objavo, urejanja besedil in izvajanje izobraževanj.

Storitev je storitev lektoriranja, priprave besedil za objavo, urejanja besedil in izobraževanja, ki jih izvajalec opravi za naročnika.

2. Povpraševanje, ponudba, naročilo, sprememba in odpoved naročila

Povpraševanje: naročnik lahko pošlje povpraševanje za storitve prek elektronske pošte ali spletnega obrazca, ki je na voljo na spletišču izvajalca. Za izdelavo informativne ponudbe mora naročnik izvajalcu posredovati naslednje: besedilo, ki ga je treba ali urediti ali podatke o namenu izobraževanja in številu obiskovalec, želeni datum oddaje naročila ali izvedbe izobraževanja in svoje kontaktne podatke.

Informativna ponudba: informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi izvajalec, je za naročnika nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

Naročilo: za uradno naročilo storitve se upošteva ponudba izvajalca, ki jo je naročnik podpisal in poslal po pošti ali e-pošti, ali pa naročilnica naročnika. Kot potrditev naročila se upošteva tudi eksplicitna pisna potrditev naročila prek e-pošte. Takrat začneta teči morebitni rok preklica naročila in rok za oddajo naročila.

Sprememba in odpoved naročila: sprememba naročila šteje za novo naročilo, ki mora biti oddano kot uradno naročilo v skladu s 3. točko. Naročnik lahko prekliče naročilo storitve v roku ene (1) ure od oddaje naročila, in sicer v primeru, ko je rok izvedbe krajši od štiriindvajsetih (24) ur. V primeru, da je rok izvedbe daljši od štiriindvajsetih (24) ur, lahko naročnik prekliče naročilo storitve v roku treh (3) ur.

Če naročnik naročilo prekliče po tem roku, vendar znotraj štiriindvajsetih (24) ur po oddaji naročila, se mu zaračunajo že opravljene storitve. Pozneje preklic naročila ni več mogoč.

V primeru reklamacije naročila ali pritožb mora naročnik v roku osmih (8) dni od oddaje naročila naročniku obvestiti izvajalca in priložiti podroben opis pritožbe. Po tem roku reklamacije niso več mogoče.

3. Pravice in obveznosti izvajalca in naročnika

Izvajalec se zavezuje, da bo naročene storitve opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih do vnaprej dogovorjenega roka. Izvajalec ne prevzema nobene neposredne ali posredne odškodninske odgovornosti zaradi napak v opravljenih storitvah. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja zahtev naročnika je izvajalec dolžan o tem predhodno obvestiti naročnika.

V primeru kakršnegakoli nepredvidenega podaljšanja roka oddaje lekture, priprave besedila za objavo, urejanja besedil (bolezen, tehnične težave, višja sila ipd.) izvajalec nemudoma obvesti naročnika. Zaradi zamude pri dostavi lekture, priprave besedila za objavo, urejanja besedila naročnik ne more zavrniti dostave izvedbe storitve. V primeru prekoračitve dogovorjenega roka opravljene storitve zaradi navedenih okoliščin poskušata avtor in naročnik situacijo sporazumno rešiti.

Po opravljeni storitvi izvajalec naročniku posreduje lektorirano ali kako drugače urejeno besedilo (v skladu s storitvijo) po elektronski pošti. Naročnik izvajalcu potrdi prejem.

Naročnik se zavezuje, da bo pred začetkom opravljanja storitve izvajalcu posredoval vse informacije in gradiva, ki pripomorejo h kakovostno opravljeni storitvi. Vsa morebitna gradiva, ki jih izvajalec prejme, se štejejo za poslovno skrivnost. Izvajalec se zavezuje, da bo vse prejete dokumente obravnaval kot zaupne in vsebine v nobeni obliki ali obsegu ne bo izdal tretjim osebam.

Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za opravljeno storitev poravnal v predvidenem roku, na podlagi izstavljenega računa.

4. Cene, obračunske enote in plačilni pogoji

Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom izvajalca. Cene, objavljene na spletišču izvajalca, so zgolj informativne in izvajalca v ničemer ne zavezujejo./p>

Minimalna obračunska enota pri lekturi in urejanju besedil je ena (1) avtorska stran, kar pomeni 1500 znakov brez presledkov. Nadaljnje avtorske strani (več kot ena) se obračunavajo po dejanskem številu avtorskih strani, zaokroženih na dve decimalni mesti. Morebitna dodatna dela (kot so skeniranje in pretvorba skeniranih dokumentov v besedilne datoteke) se obračunajo posebej.

Rok za plačilo storitev je 15 dni za fizične in pravne osebe od datuma izdaje računa. V primeru zamud pri plačilu bo izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

5. Končne določbe

Za vse medsebojne pravice in obveznosti med naročnikom in izvajalcem, ki niso dogovorjene s pogoji poslovanja, velja slovensko pravo. Morebitne spore bosta obe strani reševali sporazumno; če to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja za storitve prevajanja in/ali lektoriranja. Spremenjeni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na spletišču izvajalca.